Home

Competențele specifice ca rezultate ale învățării de vizat și de evaluat prin sarcini semnificative

Activitate 2.2.a.Sinteză pentru activități metodice - competențele specifice ca rezultate ale învățării de vizat și de evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor Rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoană înțelege, cunoaște și este capabilă să facă la finalizarea unui proces de învățare. Rezultatele învățării se exprimă prin cunoștințe, abilități și competențe dobândite pe parcursul diferitelor experiențe de învățare formală, nonformală și informală. 44

Este obligatoriu să vă referiți la structura programei și să accentuați competențele specifice ca rezultate ale învățării de vizat și de evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor dvs. Oferiți feedback online, colegilor de la curs EXEMPLE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII - CAEN E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, rezultatele învățării sunt definite ca seturi de cunoștințe, abilități și/sau competențe pe învățământ profesional și tehnic prin oferirea de stimulente fiscale companiilor private pentr Sinteză pentru activități metodice Programa școlară: Competențele specifice ca rezultate ale învățării de vizat și de evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor : dezvoltarea strategiilor didactice pornindu-se de la competenţele specifice din programele şcolare; asigurarea unei continuităţi şi a unui progres de la o. Ellis (1985) clasifică procesele de dezvoltare a învățării în: strategii de învățare, strategii productive și strategii de comunicare. Ellis, O'Malley and Chamot (1990) folosesc modelul procesării informațiilor, subliniind cunoștințele procedurale și declarative pentru a ilustra centralitatea strategiilor

unor cunoștințe și valori ale limbii și literaturii române. Derivând din competențele specifice, acestea se prezintă sub forma unor concretizări, prin situații de învățare ce urmăresc atingerea standardelor la disciplină. Ele acoperă cele trei sfere de dezvolta Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar Clasa a VII-a 1.1. Identificarea numerelor aparținând diferitelor submulțimi ale lui ℝ-Identificarea pătratelor unor numere naturale dintr-o enumerare de numere dat Calificare este descrisă prin standardul de pregătire profesională. Proiectarea curriculumului în învăţământul profesional și tehnic este centrată pe rezultate ale învăţării, care sunt grupate în unităţi de rezultate ale învăţării, ce constituie componentele standardului de pregătire profesională Naţionale, ca finalităţi ale învăţământului preuniversitar. În acest sens, în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a existat iniţiativa unei abordări metodologice globale, concretizată în documente integratoare, puse la dispoziţia utilizatorilor în momentul respective (2010 şi 2011) CONCEPTUL DE EVALUARE. Orice act educațional implică în mod direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. Semnificația cuprinzătoare a evaluării este aceea de act psihopedagogic complex de stabilire a relevanței și a valorii unor prestații, performanțe, comportamente, procese, prin raportarea la un sistem de indicatori de performanță, respectiv criterii și standarde.

Evaluarea competenţelor aplicată disciplinei de studiu. Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii. Pe de altă parte, acest demers asigură corelarea cu modelele curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite și evaluabile ale învățării. În acest sens, Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele- cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC.

Activitate 2.2.a.Sinteză pentru activități metodice san ..

rezultatele învățări

 1. Sinergie cognitivă în grupuri și transferul de la grup la individ a competențelor decizionale. Conspect al articolului Cognitive synergy in groups and group-to-individual transfer of decision-making competencies, de Petru Curșeu, Nicoleta Meslec, Helen Pluut și Gerardus Lucas, publicat în 2015 în Frontiers Psychology
 2. MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CENTRUL REPUBLICAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ. INDIVIDUALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL . PRIN ADAPTĂRI CURRICULARE. Ghid metodologic. Aprobat prin: Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 671 din 01 august 2017( în baza deciziilor Consiliului Național pentru Curriculum, Proces -verbal nr.14 din 06.07.2017
 3. După cum s-a subliniat în documentul de lucru anexat al serviciilor Comisiei privind evaluarea competențelor-cheie, capacitatea de evaluare trebuie să fie valorificată prin definirea competențelor în termeni de rezultate ale învățării și prin extinderea domeniului de aplicare al testelor și al examenelor pentru a include aceste.

Tema 2.2.

 1. competențele socio-emoționale ca factor de reziliență școlară în condiții de criză. Activități pentru elevi, profesori și părinți în contextul pandemiei; nevoile de formare și profesionalizare ale profesorilor și consilierilor școlari, în contextul învățării la distanță
 2. Metode și procedee specifice învățării limbii române, ca limba a doua; Forme de organizare a activităților de învățare în limba română; strategii de diferenţiere, individualizare; învăţarea prin cooperare; Rolul jocului didactic în orele de Comunicare în limba română/Limba și literatura română . II
 3. Construiți sarcini de lucru prin care studenții sunt invitați să se prezinte sau să lucreze împreună. Competența reprezintă o caracteristică individuală sau colectivă asociată unui ansamblu de rezultate ale învățării (cunoștințe declarative, procedurale, atitudinal-valorice, strategice), care pot fi accesate și utilizate.

Activitate Modulul 2 - Scrib

Video:

Calaméo - Portofoliu Evaluare Arion Bianca Anamaria

 1. Din punct de vedere al necesității și relevanței față de nevoile specifice ale grupului țintă, proiectul a fost dezvoltat sub forma unor acțiuni integrate-informare, instruire, asistență, ținând cont de faptul că problemele grupurilor vulnerabile, pentru a putea fi rezolvate eficient, nu pot fi abordate separat. 1.7
 2. În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat
 3. Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și.
 4. Utilizator:Mercea daniel. Alături de predare și învățare, evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ care furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia. Prin implicațiile ei,evaluarea depășește cadrul strict al procesului de învățământ și al școlii. Astfel, evaluând elevii.
 5. REGULAMENT (A) 31/08/2020 - Portal Legislativ. REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. EMITENT. MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 septembrie 2020
 6. Consilierul de orientare profesională, prin intermediul instrumentelor, metodelor și tehnicilor specifice (fișe de lucru, platforme de testare, jocuri de rol, interviu motivațional, studii de caz etc.), aduce în spațiul întâlnirii de autocunoaștere și dezvoltare, ingredientele necesare pentru ca experiența autointerogației să fie.

În ansamblu, curriculumul a fost conceput în așa mod ca la fiecare lecție de Informatică elevul să aibă posibilitatea, pe de o parte, să-și formeze competențele prevăzute în Codul Educației, iar pe de altă parte, să-și realizeze la maximum potențialul intelectual și creativ prin prisma unei strategii didactice interactive ce incită curiozitatea elevilor și-i implică într. 1.1. Conceptul de curriculum la disciplina . limba şi literatura română. Documentul este orientat spre idealul educaţional al modernităţii, fiind întemeiat pe principiile pedagogice de bază ale învățământului postmodern şi ale didacticii active, ce vizează demersul complex predare - învăţare - evaluare din perspectiva formării unui sistem pertinent de competenţe menite să.

(Pdf) Repere Pentru Proiectarea Și Actualizarea

Stimularea și susținerea familiei prin implementarea de programe în domeniul literației care să îmbunătățească în familie competențele de literație; Ø îmbunătățirea calității și asigurarea accesului gratuit la educație în învățământul preșcolar deoarece perioada preșcolară este una cu efecte directe asupra. Introducerea Rectorului UBB: Pandemia reprezintă o situație de pericol! Ca o universitate globală, UBB a fost alături de societate pentru a face față pandemiei, dar în același timp, dincolo de a aborda pericolul, a încercat să caute oportunități pentru dezvoltare, redefinindu-și pedagogia universitară asigurată atât prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, cât și prin modul de proiectare a POCA. Mai exact, identificarea mai clară a acțiunilor eligibile și a unui set de indicatori bine definiți a sprijinit beneficiarii în formularea unor proiecte mai coerente și integrate. La nivel de proiect, experiența acumulată prin PODC Prin Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Muncii nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 se precizează că persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice ale unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale, care are aceeaşi valoare ca şi certificatele. Studiu: Ce probleme ridică predarea online. Trecerea la predarea exclusiv online ridică unele probleme, arată un studiu al Institutul pentru Calitatea Vieții despre educația în timpul pandemiei de coronavirus. Cercetătorii analizează mai multe studii privind competențele profesorilor în domeniul online și accesul elevilor la internet.

DE LA PARIS LA LISABONA, TRECÂND PRIN ROMA, MAASTRICHT, AMSTERDAM Și NISA. Până în perioada care a urmat imediat după sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, conceptul pe care îl aveam despre stat, precum și viața noastră politică se dezvoltaseră aproape exclusiv pe baza Constituțiilor și legislațiilor naționale. În țările noastre democratice, aceste Constituții și. În urma Summit-ului NATO de la Bruxelles, liderii Alianței au adoptat 79 de decizii, toate având ca scop schimbarea de strategie care trebuie finalizată până în anul 2030:. 1. Noi, șefii de stat și de guvern ai celor 30 de state membre ale NATO, ne-am reunit la Bruxelles pentru a ne reafirma unitatea, solidaritatea și coeziunea și pentru a deschide un nou capitol în relațiile. Fluctuaţii ale numărului de elevi; Există o anume fluctuaţie, în sens negativ, în ce priveşte numărul de preșcolari, datorită atât trecerii copiilor din grupa de vârstă 6-7 ani de la învățământul preprimar la învățământul primar cât și datorită scăderii natalității în zonă într-o anumită perioadâ de timp

1 Decembrie - Ziua Națională a României. În data de 29 noiembrie 2019, în școala noastră a fost organizată o activitate pentru a marca Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Activitatea s-a desfășurat în sala Multimedia a școlii, începând cu ora 11,00 Manual de metode folosite. în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului. București 2006. Carte.indd 3 11/5/06 5:40:21 PM Autorii acestui manual sunt specialiști în administrația publică din Republica Letonia, care au participat la Proiectul Phare Twinning al Uniunii Europene pentru Consolidarea capacității instituționale a Guvernului României de a gestiona și. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a realiza obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcinile administrative și riscul de neconformitate Actul a fost pus in aplicare prin. Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general.

Această pagină conține rezumate scurte ale dependenței de internet ale ultimelor cercetări privind dependența de Internet (începând cu 2020 nu mai adăugăm studii la această pagină curentă: consultați această pagină pentru toate studiile de dependență de Internet). Alte studii care implică dependența de jocuri de internet (IGD) pot fi găsite aici Interne Ariile de interes ale manifestării sunt: Identificarea problematicii specifice activității expertale pe domenii de activitate și a metodelor de ameliorare; Necesitatea unui sistem integrat de comunicare, evaluare și corect area disfuncționalităților în activitatea expertală prin cunoașterea și aplicarea reglementărilor specifice.

Publicat de ianuarie 27, 2021. ianuarie 27, 2021 de Vasile Astărăstoae. Panica pandemică din 2020 a fost declanșată de incertitudini majore cu privire la potențialul de răspândire al virusului SARS-CoV-2 și de gravitate a infecției. COVID-19 a dezvăluit incapacitatea OMS și a autorităților din majoritatea țărilor de a gestiona. Autorii ca: Epuran M., Horghidan V. [55, p. 47-287], Șchiopu U., Verza E. [147, p. 37-156], Verza E., Verza F. [160, p. 87-89], Zlate M. [162, mp. 40-84] și Russele G. [176, p. 29-85] caracterizează adolescenţii ca având o mare putere de manifestare a capacităţilor psihice, spirit de sacrificiu, atitudine pozitivă faţă de semeni.

ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar*) *) Ordinul nr. 5.115/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al. (31) Din motive de eficiență și de simplificare a gestiunii financiare a instrumentului, sprijinul financiar al Uniunii pentru planurile de redresare și reziliență ar trebui să ia forma unei finanțări bazate pe obținerea de rezultate măsurate prin raportare la obiectivele de etapă și țintele indicate în planurile de redresare și.

Text. 13/Volumul 58. RO. Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene. 50. 32006L0123. L 376/36. JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE. DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI AN SCOLAR 2019-2020 Aprobat in C.A.08.10.2020 Validat in C.P.08.10.2020 Validat in Comitetul de Parinti.12.10.2020 NR. 1199/09.10.2020 Raport de analiză a activităţii la nivelul şcolilor din comuna Calafindeşti în anul şcolar 2019/2020 Raportul cuprinde activităţile desfăşurate la nivelul Şcolii Gimnaziale Calafindeşti, Şcolii Primare Botoşaniţa Mare şi GPN Calafindeşti şi. , acceptată și promovată prin cadrul normativ și de politici în sistemul educațional din Republica Moldova; stabilește aspectele specifice ale procesului educațional; asigură convergența eforturilor în extinderea, aprofundarea, dezvoltarea educației copilului de la naștere până la 7 ani și corelarea cu nevoile multiple ale. JO C 271, 19.9.2013, p. 133. Poziția Parlamentului European din 13 martie 2014. Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva‑cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33) 0 din 13-11-2020 - iLegis. (2) În cadrul acestui obiectiv general, pentru a obține un impact științific, economic și societal, Uniunea ar trebui să investească în cercetare și inovare prin Orizont Europa - programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027 (denumit în continuare programul), astfel încât să sprijine crearea și difuzarea de cunoștințe.

Evaluare Pedagogie10

(PDF) Evaluarea competenţelor aplicată disciplinei de

Limba engleza 1 clasele a v a - a viii-a - SlideShar

2. Competitivitatea a fost identificată în AP ca fiind una din cele cinci provocări privind dezvoltarea României, subliniind necesitatea îmbunătățirii capacității de inovare și cercetare pentru dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese și modele sociale, precum și îmbunătățirea mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a lanțurilor valorice pe o scară largă. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo Scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică. Prin utilizarea calculatorului, învățarea devine un proces intuitiv, dinamic și interactiv, asigurându-se înțelegerea proceselor din mediu și formarea unor cunoștințe științifice durabile. Însă trebuie să se țină cont de faptul ca mediul electronic este utilizat ca facilitator în activitatea didactică și nu ca substitut al profesorului Urmând modelul de mai sus, se poate afirma că Republica Moldova a trecut de la etapa de angajament la etapa de abilitare și acordare a posibilităților, etapă în care Guvernul a aflat despre diaspora sa, a identificat principalele țări de reședință și nivelurile de calificare ale acesteia, a evaluat potențialul de implicare, iar.

Elementele componente ale unei strategii didactic

În cele două manuale în care nu apare definiția polisemiei (EDP și ALL), este dat câte un exeplu de cuvânt cu mai multe înțelesuri: A SUNA, respectiv, A BĂGA. În primul din cele două manuale, definiția polisemantismului poate fi ușor dedusă de către elevi, la aceasta adăugându-se și delimitarea categoriilor de sensuri ale cuvântului polisemantic: un sens fundamental. 3. Prevenirea abandonului prin învățarea non-formală și informală și prin munca de tineret . 4. Coordonarea și monitorizarea intersectorială a intervențiilor . Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. La mijlocul anilor 2000, România a avut una dintre cele mai mari rate de creștere economică din Europa EXPUNERE DE MOTIVE. 1. CONTEXTUL PROPUNERII. Oficiul European de Poliție (Europol) și-a început activitatea ca un organism interguvernamental reglementat printr-o convenție Scopul este de a pregăti un plan de activități, folosindu-ne de tehnologie și expertiza noastră din cadrul proiectelor educaționale dezvoltate la nivel național, pentru a-i ajuta pe profesori să realizeze cursuri interactive, ținând cont de noile cerințe socio-profesionale, cu focus pe dezvoltarea creativității și a competențelor. De asemenea, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale trebuie să se implice activ și în procesele de gestionare a resurselor financiare și de atragere a finanțării suplimentare pentru implementarea politicii de dezvoltare regională, care sînt printre competențele de bază ale acestei instituții, prin coordonarea.

Un posibil tablou al competențelor profesorului de religie

(8)Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Prin aceste activităţi se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului didactic, punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Elevii sunt stimulați și atrași prin diversitatea activităților de învățare dintr-o singură oră și prin apariția elementului de surpriză La nivelul unităților şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza analizei mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acțiune ale şcolilor (PAS) Şcolile cuprinse în programul Phare TVET au beneficiat de formare şi asistență pentru elaborarea PAS şi în raport cu PRAI şi PLAI. Școala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de capacitățile și competențele de adaptare și deci de învățare, într-o formă de școlarizare. În sens larg, ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit și să se lucreze în beneficiul învățării tuturor

(PDF) Management comportamental in clasa de elev

Achiziții de echipamente IT. Mona Nicolici - membru onorific. Mona este manager al Departamentului de Sustenabilitate din OMV Petrom, funcție în care a construit, timp de 12 ani, un departament de CSR de la zero și a creat cel mai amplu program de responsabilitate socială din România, Țara lui Andrei Elaborarea itemilor cu alegere dubla pentru clasa a 7-a la informatica. Lucrare practica. Elaborarea itemilor cu alegere dubla pentru clasa a 7-a la informatica. Recomandări privind construirea itemilor cu alegere duală: se evită enunțurile prea generale, precum și cele cu caracter de la sine înțeles; nu se introduce doua idei intr-un. Pe fondul condițiilor dificile generate de criza economică la care se adaugă progresul tehnologic și, nu în ultimul rând, îmbătrânirea populației, economia românească se confruntă cu probleme serioase în domeniul utilizării forţei de muncă, cu o serie de distorsiuni pe piaţa muncii, care se traduc prin coexistenţa unui deficit de forţă de muncă, în anumite ramuri. Partea I: Introducere Prezentarea generală a instituției. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP), cu sediul în Piața Avram Iancu, nr. 13, Cluj-Napoca, este o instituție de învățământ superior, acreditată conform legislației în vigoare (Anexa 2Anexa

Anexa 05/02/202

Prin urmare, este posibil ca statele membre să fi elaborat PSEQ legate de LEADER și indicatori specifici programului în cadrul planului indicatorilor al PDR sau în planul de evaluare. În acest caz, toți termenii folosiți la formularea PSEQ și a indicatorilor specifici programului ar trebui să fie bine definiți și ar trebui elaborată. De asemenea, despre cum transformăm un obiectiv curricular sau o competență din curriculum într-un set de situații de învățare (acum, de-abia, aș ajunge la ce este îndeobște cunoscut prin predare) și cum evaluez dacă, într-adevăr, experiențele de învățare trăite de elevii mei au dus la rezultatele scontate (și. Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere, 2017. Cuvânt înainte al președintelui BCE, Mario Draghi. Interviu introductiv cu Danièle Nouy, președinta Consiliului de supraveghere. 1 Contribuția supravegherii la stabilitatea financiară. 1.1 Instituțiile de credit: riscuri principale și rezultate generale De exemplu, o introducere abruptă a unor politici sau impactul noilor tehnologii ar putea declanșa riscuri de piață pentru bănci și pentru alți investitori, ca urmare a unor scăderi neașteptate ale prețurilor activelor și a unor posibile lichidări în regim de urgență de active cu emisii ridicate de dioxid de carbon. În plus. Diversitatea metodelor aplicate în procesul instructiv - educativ. Metoda didactica este acele cale prin care elevii ajung, in procesul de invatamant, sub coordonarea educatorilor, la dobandirea de cunostinte, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor intelectuale si la valorificarea aptitudinilor specifice

Parlamentul European și Consiliul au subliniat că eliminarea barierelor juridice în calea realizării unei adevărate piețe interne este prioritară pentru atingerea obiectivului stabilit de Consiliul European de la Lisabona din 23- 24 martie 2000, de a crește gradul de ocupare a forței de muncă și coeziunea socială și de a ajunge. Potrivit raportului Sarcina la adolescente în România, realizat de Reprezentanța UNICEF în România și de Asociația SAMAS în anul 2020, persoanele cu cel mai scăzut nivel de educație au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învățământul obligatoriu sau ani de liceu. În acest. Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Frumușani numite în continuare școala , în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în. Competitivitatea a fost identificată în AP ca fiind una din cele cinci provocări privind dezvoltarea României, subliniind necesitatea îmbunătățirii capacității de inovare și cercetare pentru dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese și modele sociale, precum și îmbunătățirea mediului de afaceri, prin punerea în. Prin opţionalele realizate în acest semestru s-a urmărit dezvoltarea competențelor practic - aplicative ale elevilor. Opționalele au fost gândite în acord cu nevoile actuale și de viitor ale elevilor, constituind un sprijin real pentru integrarea socială și profesională în viitor. - spatiul înghesuit în laboratorul de informatică Uniunea Europeana confirma ca serviciile au o pondere de peste 70% din PIB-ul statelor membre. Prin Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului se urmareste eliminarea discriminarilor si a execului de autoritate din partea autoritatilor nationale ale statelor membre